do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Partycorner.pl

 

Sklep Internetowy Partycorner działający pod adresem www.partycorner.pl prowadzony jest przez Tomasza Demidowicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą POHULANKI Tomasz Demidowicz, ul. Krasińskiego 20 lok.18, 01-581 Warszawa, NIP 691-180-74-37, REGON 932016985 (zwanego dalej: „Usługodawcą”).

 

Słowniczek:

Sklep Internetowy Partycorner.pl – prowadzony przez Usługodawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową partycorner.pl.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim sklep skompletuje zamówienie i wyśle na adres wskazany przez Klienta.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną na podstawie przepisów szczególnych, korzystająca ze Sklepu Internetowego Partycorner.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego Partycorner.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów w celach niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwana dalej: Kodeks cywilny).

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego Partycorner.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin polegające na sprzedaży Klientom produktów będących w aktualnej ofercie handlowej Sklepu Internetowego Partycorner.pl.

 

- § 1 - Postanowienia wprowadzające

 

 • Niniejszy regulamin określa:
 • zasady rejestracji w Sklepie Internetowym Partycorner.pl;
 • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Partycorner.pl 
 • warunki składania zamówień na produkty oferowane przez Usługodawcę i dostępne w Sklepie Internetowym Partycorner.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;
 • uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 • Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego Partycorner.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego Partycorner.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego pl w tym rejestracji w Sklepie Internetowym Partycorner.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego Partycorner.pl możliwe jest po zarejestrowaniu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 • Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Płatności Shoper.pl

 

- § 2 - Rejestracja

 

 • Rejestracja w Sklepie Internetowym pl umożliwia Klientowi:
 • wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; tworzenie listy zakupów;
 • przeglądanie historii zamówień;
 • zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
 • dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze;
 • W celu rejestracji w Sklepie Internetowym pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 • Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Usługodawca, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 • Rejestracja w Sklepie Internetowym pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Partycorner.pl, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 • Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
 • Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 • W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego pl należy skontaktować się e-mailowo sklep@zielonazyrafa.pl. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Usługodawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
 • Usługodawca jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Usługodawca jest także uprawniony do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:
 • naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego Partycorner.pl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
 • inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;
 • powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
 • O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym pl. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 • Od decyzji Usługodawcy o zablokowaniu Konta przysługuje Klientowi wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być wysłany na adres siedziby Usługodawcy. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.

 

- § 3 - Zasady składania i realizacji zamówienia

 

 • Usługodawca realizuje zamówienia zgodnie z informacjami wskazanymi przez Klienta w formularzy zamówienia.
 • Usługodawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
 • Logowanie do Sklepu Internetowego pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
 • Usługodawca prowadzi sprzedaż 24 godziny na dobę za pośrednictwem sieci Internet. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowych przerw w działaniu Sklepu Internetowego Partycorner.pl spowodowanych konserwacją, serwisem technicznym, aktualizacją bazy lub zwiększeniem funkcjonalności platformy, bądź okolicznościami od niego niezależnymi.
 • Usługodawca będzie dokładał starań, aby wyżej wskazane przerwy były jak najmniej uciążliwe dla Klienta i odbywały jak najkrócej.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego Partycorner.pl spowodowanego siłą wyższą
 • W celu złożenia zamówienia należy:
 • zalogować się do Sklepu Internetowego Partycorner.pl lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
 • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
 • w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta osobiście w siedzibie Usługodawcy– wybrać opcję „odbiór osobisty”;
 • w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru (zakładka „Edycja konta”);
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
 • wybrać formę płatności;
 • kliknąć przycisk „Potwierdź zamówienie”.
 • Klient zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Usługodawcę i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.
 • Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Usługodawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Usługodawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 • Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę zamówienia złożonego przez Klienta.
 • Zamówienie zostanie zrealizowane przez Usługodawcę pod warunkiem dostępności danego towaru w magazynie sklepu internetowego Partycorner.pl.
 • W przypadku braku w sklepie internetowym Partycorner.pl części produktów objętych zamówieniem Klienta, na adres e-mail Klienta podany w zamówieniu zostanie wysłana wiadomość, z informacją jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji w sprawie dalszego postępowania z zamówieniem.
 • W sytuacji opisanej w § 4 ust. 12 niniejszego Regulaminu, Klient może:
 • Zrezygnować z całości zamówienia,
 • wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia,
 • wyrazić zgodę na realizację części zamówienia.
 • W przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta, Usługodawca w terminie 48h od wysłania wiadomości e-mail, zgodnie z ust. 13 powyżej, zrealizuje zamówienie z wyłączeniem brakującego produktu lub produktów i z jednoczesnym obniżeniem wartości zamówienia o brakujący produkt lub produkty.
 • Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 9 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Usługodawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Usługodawca ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania zamówienia).
 • W przypadku, w którym Usługodawca nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Usługodawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.
 • Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym Partycorner.pl jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Klient jest obowiązany jest do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Usługodawcę zamówienia do realizacji. W związku z brakiem płatności za zamówienie do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca braku płatności i ilości dni pozostałych do opłacenia zamówienia. Zamówienie nie opłacone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Usługodawcę zamówienia do realizacji zostanie automatycznie anulowane zaś Usługodawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych Klienta. Usługodawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

 

- § 4 - Zasady zmiany lub anulowania zamówienia

 

 • Zmiana lub anulowanie zamówienia przez Klienta, możliwe jest do chwili przekazania przesyłki firmie transportowej lub do momentu odbioru osobistego.
 • Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt ze sklepem internetowym Partycorner.pl za pomocą środków komunikacji na odległość tj. telefonicznie lub e-mailem.
 • W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi niezwłocznie.

 

- § 5 - Informacje o produktach i cenie towarów

 

 • Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Partycorner.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Partycorner.pl:
 • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;
 • nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 • Usługodawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 • Postanowienia ust. 3 powyżej nie dotyczą skutecznie złożonych zamówień.

- § 6 - Formy płatności

 

 • Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym Partycorner.pl mogą być opłacone:
 • z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia),
 • za pobraniem przy odbiorze przedmiotu zamówienia (przesyłka kurierska).
 • Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 • Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są widoczne w trakcie składania zamówienia.
 • Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym lub jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Usługodawcę
 • Płatności przy odbiorze mogą być uiszczane: gotówką (w przypadku niektórych doręczycieli akceptowane są również karty płatnicze).
 • W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Usługodawcę pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności (z zastrzeżeniem § 3 ust. 18 niniejszego regulaminu).
 • W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym Partycorner.pl.

- § 7 - Rękojmia i reklamacje z tytułu rękojmi

 • Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 7 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.
 • Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 • Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Usługodawcę, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do siedziby Usługodawcy (ul. Krasińskiego 20 lok. 18, 01-581 Warszawa) wraz z rachunkiem/fakturą.
 • Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Usługodawca wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Usługodawca może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Usługodawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Usługodawcy za nabycie danego produktu.

- § 8 - Rękojmia i reklamacje z tytułu rękojmi

 

Produkty sprzedawane przez Usługodawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Usługodawcą.

 

- § 9 - Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 • Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, a także w sytuacji opisanej w § 4 ust. 12 niniejszego Regulaminu, poprzez kontakt ze Sklepem Internetowym Partycorner.pl.
 • Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Partycorner.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
 1. a) od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
 2. b) od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 • Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może wydrukować wzór znajdujący się pod linkiem (FORMULARZ) Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru. Dodatkowo, jeśli Konsument dokonuje zakupu w ramach akcji promocyjnych, w których otrzymał prezent – zobowiązany jest do jego zwrotu.
 • Po odebraniu przesyłki dostarczonej za pośrednictwem firmy kurierskiej, zamówienie można odesłać na siedziby sklepu Partycorner, ul. Krasińskiego 20 lok.18, 01-581 Warszawa. Nie przyjmujemy zwrotów odesłanych jako paczka za pobraniem.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy - na swój koszt- niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem) na adres Usługodawcy.
 • Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Usługodawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie Internetowym koszt dostarczenia towaru).
 • Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup. W przypadku zapłaty za pobraniem i płatności przelewem w urzędzie pocztowym – Konsument zobowiązany jest wskazać konto bankowe, na które ma zostać dokonany zwrot.

 

- § 10 - Zwrot należności

 

 • Usługodawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
  • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
  • nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 9 niniejszego regulaminu, Usługodawca zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 

- § 11 - Newsletter

 

 • Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Sklepu Internetowego Partycorner.pl oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Edycja konta”.
 • Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 • Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Edycja konta” (odnośnik „Newsletter”) poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres email sklep@zielonazyrafa.pl.

 

- § 12 - Ochrona danych osobowych Klientów

 

 • Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym Partycorner.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego Partycorner.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Partycorner.pl), przetwarzane są przez Tomasza Demidowicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą POHULANKI Tomasz Demidowicz, ul. Krasińskiego 20 lok.18, 01-581 Warszawa (administrator danych).
 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, które wymagają podania danych osobowych. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym Partycorner.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 11 niniejszego Regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Edytuj konto”) lub poprzez kontakt z Usługodawcą.
 • Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 • Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego Partycorner.pl poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

 

- § 13 - Postanowienia końcowe

 

 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Usługodawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.Niniejszy
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od daty opublikowania ich na w domenie www.partycorner.pl, z tym, że dla zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 • Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Usługodawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl